Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Trường hợp nào nên dùng `should...

Câu trả lời

Trong React, shouldComponentUpdate() là một phương thức vòng đời của class component, được sử dụng để cho phép hoặc ngăn chặn việc re-render của component. Bạn nên sử dụng shouldComponentUpdate() trong các trường hợp sau:

1. Tối Ưu Hiệu Suất

Khi bạn muốn tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng bằng cách ngăn chặn các lần re-render không cần thiết. shouldComponentUpdate() cho phép bạn so sánh props hoặc state hiện tại với props hoặc state mới và quyết định xem component có nên cập nhật hay không.

2. So Sánh Props và State

Trong trường hợp component của bạn nhận vào nhiều props hoặc có nhiều state, và bạn biết rằng chỉ một số thay đổi nhất định mới cần dẫn đến việc cập nhật UI. shouldComponentUpdate() có thể được sử dụng để so sánh cụ thể những phần của props hoặc state mà bạn quan tâm.

3. Tránh Re-renders Khi Dữ Liệu Không Thay Đổi

Khi dữ liệu mà component sử dụng không thay đổi, nhưng component vẫn bị re-render do thay đổi ở một phần khác của ứng dụng. Sử dụng shouldComponentUpdate() giúp bạn kiểm soát việc này và ngăn chặn re-render không cần thiết.

4. Khi Sử Dụng PureComponent hoặc R...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Refs được sử dụng như thế nào trong React?

middle

Cách để tránh phải liên kết với biến this trong các phương thức Event callback?

senior

Những hạn chế nào bạn không nên làm trong hàm render của một component trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào