Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

ReactDOM là gì?

Câu trả lời

ReactDOM là một thư viện trong hệ sinh thái React, cung cấp các API cần thiết để gắn kết React components vào DOM (Document Object Model). Nói cách khác, ReactDOM cho phép bạn "mount" (gắn) các components React vào DOM, giúp chúng có thể hiển thị và tương tác với người dùng trong môi trường web.

Chức năng chính của ReactDOM:

ReactDOM.render(): Phương thức này được sử dụng để render một React element hoặc component vào một nút DOM cụ thể trong HTML. Đây là bước cần thiết để biến mã JSX hoặc components thành các phần tử HTML có thể nhìn thấy được trên trình duyệt.

ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'));

Trong ví dụ trên, ReactDOM.render sẽ render component App vào nút DOM có idroot.

ReactDOM.createPortal(): Phương thức này cho phép bạn render children vào một nút DOM khác, không phải là nút DOM hiện tại của component. Điều này hữu ích trong các trường hợp như khi bạn muốn render một modal, tooltip, hoặc một toast notification vào một phần khác của D...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Làm thế nào để comment trong React?

middle

Hàm setState trong React là đồng bộ hay bất đồng bộ? Tại sao?

middle

React có re-render tất cả các components và sub components mỗi khi gọi setState không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào