Câu hỏi

React context là gì?

Câu trả lời

Context API được cung cấp bởi React để giải quyết vấn đề chia sẻ state giữa các component trong một ứng dụng. Trước khi context (bối cảnh) được giới thiệu, giải ...

Bạn cần đăng nhập để xem