Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Kể tên một số middleware của Redux mà bạn biết?

Câu trả lời

Trong Redux, middleware là một tầng trung gian cho phép bạn viết logic có thể tương tác với mỗi action được gửi đến store trước khi nó đạt đến reducer. Middleware có thể được sử dụng để xử lý logging, báo cáo về các lỗi, thực hiện các yêu cầu bất đồng bộ, và nhiều hơn nữa. Dưới đây là một số middleware phổ biến trong Redux:

1. Redux Thunk

  • Redux Thunk cho phép bạn viết action creators trả về một function thay vì một action. Điều này cho phép thực hiện các yêu cầu bất đồng bộ trong action creators của bạn.

2. Redux Saga

  • Redux Saga sử dụng các ES6 Generators để làm cho logic bất đồng bộ dễ quản lý và đọc hơn. Nó được sử dụng để xử lý các tác vụ phức tạp như truy cập dữ liệu bất đồng bộ, chạy nhiều tác vụ song song, và nhiều hơn nữa.

3. Redux Logger

  • Redux Logger cung cấp một cách dễ dàng để log mỗi action và trạng thái tiếp theo của store, giúp debug ứng dụng Redux dễ dàng hơn.

4...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Chức năng của hàm render() trong React là gì?

junior

State trong React là gì?

senior

React khác với AngularJS (1.x) như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào