Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Làm thế nào để áp dụng validation trên Props trong React?

Câu trả lời

Trong ReactJS, việc áp dụng validation trên props giúp đảm bảo rằng các component nhận đúng loại dữ liệu và đúng định dạng dữ liệu từ props, từ đó giúp ứng dụng hoạt động chính xác và an toàn hơn. React cung cấp một cách để thực hiện điều này thông qua thư viện prop-types.

Sử dụng prop-types để Validate Props

  1. Cài đặt prop-types: Đầu tiên, bạn cần cài đặt thư viện prop-types nếu nó chưa được cài đặt trong dự án của bạn.
npm install prop-types
  1. Áp dụng Validation: Sau khi đã cài đặt, bạn có thể sử dụng prop-types để xác định rõ ràng loại dữ liệu và các ràng buộc khác cho props của component.
import React from 'react';
import PropTypes from 'prop-types';

class MyComponent extends React.Component {
  render() {
    // Sử dụng props ở đây
  }
}

MyComponent.propTypes = {
  name: PropTypes.string.isRequired, // name phải là một string và là bắt buộc
  age: PropTypes.number, // age phải là một số
  onLogin: PropTypes.func, // onLogin phải là một hàm
  isStudent: PropTy...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để cập nhật status trên một đối tượng lồng nhau với useState()?

senior

Trong React, refsfindDOMNode() thì phương thức nào được ưu tiên hơn để truy cập các nút DOM hoặc các instance của component?

middle

Life Cycle trong React hoạt động như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào