Câu hỏi

Tại sao các class method cần phải được bind với một class instance?

Câu trả lời

Trong JavaScript, giá trị của this thay đổi tùy thuộc vào current-context. Trong các component method của class, các developer thường mong đợi `...

Bạn cần đăng nhập để xem