Câu hỏi

Tại sao chúng ta có cả 2 loại input controlled input và uncontrolled input?

Câu trả lời

Người phỏng vấn muốn thấy ở đây là một sự hiểu biết vững chắc về khái niệm React cơ bản. Một controlled input nhận 1 prop làm giá trị hiện tại của nó, và 1 prop là 1 callback để thay đổi giá trị đó, nó là một _...

Bạn cần đăng nhập để xem