Câu hỏi

Tại sao chúng ta có cả 2 loại input controlled input và uncontrolled input?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Người phỏng vấn muốn thấy ở đây là một sự hiểu biết vững chắc về khái niệm React cơ bản. Một controlled input nhận 1 prop làm giá trị hiện tại của nó, và 1 prop là 1 callback để thay đổi giá trị đó, nó là một _...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail