Câu hỏi

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Câu trả lời

Có hai bước của thứ mà chúng ta gọi là render:

  • Virtual DOM render: khi phương thức render được gọi, nó sẽ trả...
Bạn cần đăng nhập để xem