Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Life Cycle trong React hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Life Cycle (Vòng đời) trong React mô tả quá trình mà một component trải qua từ khi được khởi tạo cho đến khi bị loại bỏ khỏi DOM. Vòng đời của một component trong React được chia thành ba giai đoạn chính: Mounting, Updating, và Unmounting.

Mounting

Mounting là giai đoạn mà component được tạo ra và chèn vào DOM. Các phương thức life cycle chính trong giai đoạn này bao gồm:

  • constructor(): Phương thức đầu tiên được gọi trong quá trình mounting. Thường được sử dụng để khởi tạo state và bind các phương thức event handler.
  • static getDerivedStateFromProps(): Được gọi ngay sau constructor và trước render(). Cho phép component cập nhật state dựa trên props ban đầu hoặc thay đổi props.
  • render(): Phương thức bắt buộc phải có. Trả về các element React mà bạn muốn hiển thị trên UI.
  • componentDidMount(): Được gọi sau khi component được chèn vào DOM. Thường được sử dụng để thực hiện các yêu cầu mạng, thiết lập các subscription, hoặc thao tác DOM.

Updating

Updating là giai đoạn mà component được cập nhật do thay đổi props hoặc state. Các phương thức life cycle trong giai đoạn này bao gồm:

  • `static...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Forwarding Refs trong React đển làm gì?

senior

Những hạn chế nào bạn không nên làm trong hàm render của một component trong React?

middle

Tại sao phải gọi setState thay vì trực tiếp thay đổi state trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào