Câu hỏi

Life Cycle trong React hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Life Cycle (Vòng đời) trong React mô tả quá trình mà một component trải qua từ khi được khởi tạo cho đến khi bị loại bỏ khỏi DOM. Vòng đời của một component trong React được chia thành ba giai đoạn chính: Mounting, Updating, và Unmounting.

Mounting

Mounting là giai đoạn mà component được tạo ra và chèn vào DOM. Các phương thức life cycle chính trong giai đoạn này bao gồm:

  • constructor(): Phương thức đầu tiên được gọi trong quá trình mount...
Bạn cần đăng nhập để xem