Câu hỏi

Làm sao để tạo các ref trong ReactJS?

Câu trả lời

Refs được tạo bằng phương thức React.createRef() và được gắn vào các React element qua thuộc tính ref. Để sử dụng các ref trong toàn bộ component, chỉ cần gán ref này tới 1 property trong constructor....

Bạn cần đăng nhập để xem