Câu hỏi

Làm sao để tạo các ref trong ReactJS?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Refs được tạo bằng phương thức React.createRef() và được gắn vào các React element qua thuộc tính ref. Để sử dụng các ref trong toàn bộ component, chỉ cần gán ref này tới 1 property trong constructor....

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail