Câu hỏi

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Reselect là một selector library (dành cho Redux) sử dụng khái niệm ghi nhớ. Ban đầu nó được viết để tính toán...

Bạn cần đăng nhập để xem