Câu hỏi

Bạn nên thực hiện yêu cầu AJAX ở đâu trong một React component?

entry
Ẩn câu trả lời detail

componentDidMount là nơi yêu cầu AJAX nên được thực hiện. Phương thức này sẽ được thực thi khi component "mou...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail