Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Bạn nên thực hiện request AJAX ở đâu trong một React component?

Câu trả lời

Trong một React component, yêu cầu AJAX nên được thực hiện trong phương thức vòng đời componentDidMount khi sử dụng class components, hoặc trong hook useEffect khi sử dụng function components. Điều này đảm bảo rằng yêu cầu AJAX chỉ được thực hiện sau khi component đã được gắn vào DOM, giúp tránh các vấn đề liên quan đến việc cập nhật trạng thái trên một component chưa sẵn sàng.

Class Components

class MyComponent extends React.Component {
 componentDidMount() {
  // Thực hiện yêu cầu AJAX ở đây
  fetch('https://api.example.com/data')
   .then(response => response.json())
   .then(data => this.setStat...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ưu điểm của việc sử dụng React Hooks là gì?

middle

Làm thế nào để truyền một parameter vào một event handler hoặc callback?

senior

Khi nào cần truyền props cho super() trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào