Câu hỏi

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Có một số cách tiếp cận phổ biến được sử dụng để tránh binding các phương thức trong React:

  1. Định nghĩa Event handler của bạn dưới dạng một Arrow function

```js class SubmitButton extends React.Component { constructor(prop...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail