Câu hỏi

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Câu trả lời

Có một số cách tiếp cận phổ biến được sử dụng để tránh binding các phương thức trong React:

  1. Định nghĩa Event handler của bạn dưới dạng một Arrow function
class SubmitButton extends React.Component {
  constructor(prop...
Bạn cần đăng nhập để xem