Câu hỏi

Các uncontrolled component là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Uncontrolled component (Component không kiểm soát) là component lưu trữ trạng thái riêng của nó trong nội bộ và bạn truy vấn DOM bằng cách sử dụng tham chiếu để tìm giá trị hiện tại của nó khi bạn cần. Điều này giống...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail