Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

mapStateToPropsmapDispatchToProps trong redux là gì?

Câu trả lời

Trong Redux, mapStateToPropsmapDispatchToProps là hai hàm helper được sử dụng để kết nối một component React với Redux store. Chúng cho phép bạn lấy trạng thái và hành động từ store và chuyển chúng dưới dạng props đến component của bạn.

mapStateToProps

mapStateToProps là một hàm cho phép bạn trích xuất dữ liệu từ Redux store và chuyển chúng dưới dạng props đến component React của bạn. Hàm này nhận vào state của Redux store như là tham số đầu tiên và trả về một đối tượng chứa các props mà bạn muốn truyền vào component. Khi store thay đổi, mapStateToProps sẽ được gọi và component sẽ được render lại với các props mới.

function mapStateToProps(state) {
  return {
    todos: state.todos
  };
}

Trong ví dụ trên, mapStateToProps trích xuất todos từ state của Redux store và chuyển nó như một prop đến component.

mapDispatchToProps

mapDispatchToProps là một hàm cho phép bạn tạo ra các props callback mà khi được gọi sẽ dispatch một action đến Redux store. Hàm này nhận vào dispatch của Redux store như là tham số đầu tiên và trả về một đối tượng chứa cá...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Mô tả cách xử lý các event trong React?

middle

Tại sao nên dùng fragment thay vì div trong React?

middle

Higher-Order component trong React là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào