Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Fragment trong React là gì?

Câu trả lời

Fragment trong React là một tính năng cho phép bạn nhóm nhiều phần tử con mà không cần thêm một nút DOM bổ sung vào cây DOM. Fragments giúp giữ cho DOM của bạn gọn gàng và tránh thêm các phần tử wrapper không cần thiết, giúp cải thiện hiệu suất và làm cho mã nguồn dễ quản lý hơn.

Cách Sử Dụng Fragments

Bạn có thể sử dụng Fragments bằng cách sử dụng thẻ <React.Fragment> hoặc sử dụng cú pháp ngắn gọn <> ... </>.

Ví dụ sử dụng <React.Fragment>:

import React from 'react';

function MyComponent() {
 return (
  <React.Fragment>
   <div>Child A</div>
   <div>Child B</div>
  </React.Fragment>
 );
}

Ví dụ sử dụng cú pháp ngắn gọn:

import React from 'react';

function MyComponent() {
 return (
  <>
   <div>Child A</div>
   <div>Child B</div>
  </>
 );
}
`...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Một custom hook trong React có thể trả về JSX không?

senior

Giải thích việc sử dụng React Hook useLayoutEffect?

middle

Làm thế nào để bạn chặn callback của 1 event trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào