Câu hỏi

Bạn thích Hooks nào? Hãy tạo một Hooks bất kỳ.

entry
Ẩn câu trả lời detail

Người phỏng vấn muốn thấy: bạn sử dụng Hooks và hiểu cách nó hoạt động như thế nào. Mặc dù Hooks mới được giới thiệu từ React 16.8, nhưng đã có nhiều người sử dụng nó trong sản phẩm của họ và họ mong đợi bạn biết nó.

Chúng ta hãy tạo 1 hook “useWindowSize” – đây là một hook khá đơn giản và dễ hiểu.

```js import { useState, useEffect } from "react"; const useWindowSize = () => { const getSize = () => ({ width: window.innerWidth, ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail