Câu hỏi

Redux là gì?

Câu trả lời

Redux là thư viện quản lý state bên thứ 3 cho React, được tạo trước context API. Nó dựa theo khái niệm của ...

Bạn cần đăng nhập để xem