Câu hỏi

useState() trong React là gì?

Câu trả lời

useState() là một Hook trong React cho phép bạn thêm trạng thái (state) React vào trong functional components. Trước khi Hooks được giới thiệu trong React 16.8, trạng thái chỉ có thể được sử dụng trong class components. useState() cung cấp một cách để lưu trữ và quản lý dữ liệu địa phương trong một component mà không cần chuyển đổi nó thành một class component.

Cách Sử Dụng useState()

useState() nhận một giá trị khởi tạo và trả về một mảng với hai phần tử: giá trị hiện tại của trạng thái và một hàm để cập nhật trạng thái đó. Bạn có thể sử dụng giá trị này trong component của mình và gọi hàm cập nhật khi bạn muốn thay đổi trạng thái.

Ví dụ:

import React, { useState } from 'react';

function Counter() {
 // Khai báo một biến trạng thái mới, gọi là "count"
 const [count, setCount] = useState(0);

 return (
  <div>
   <p>Bạn đã click {count} lần</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
    Click me
   </...
Bạn cần đăng nhập để xem