Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Tại sao chúng ta cần 1 thu...

Câu trả lời

Trong React, thuộc tính "key" là một thuộc tính đặc biệt và quan trọng được sử dụng khi render một danh sách các phần tử để giúp React xác định các phần tử nào đã thay đổi, được thêm vào, hoặc bị xóa. Các lý do chính cần sử dụng thuộc tính "key" bao gồm:

1. Tối Ưu Hóa Hiệu Suất

Khi danh sách dữ liệu thay đổi, React sẽ sử dụng thuộc tính "key" để so sánh các phần tử trong danh sách mới với danh sách cũ và xác định nhanh chóng các phần tử nào cần được cập nhật, thêm vào, hoặc xóa bỏ. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình cập nhật DOM và cải thiện hiệu suất của ứng dụng.

2. Quản Lý Trạng Thái Component

Trong trường hợp các component có trạng thái nội bộ (state), việc sử dụng "key" giúp React quản lý trạng thái của các component một cách chính xác khi danh sách dữ liệu thay đổi. Nếu không có "key", React có thể sẽ không đúng trong việc tái sử dụng các component, dẫn đến lỗi hoặc hành vi kh...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

ReactDOM là gì?

middle

Hãy phân biệt Dom thật (real dom) và Dom ảo (virtual dom)?

senior

Làm sao để ngăn các React component re-render?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào