Câu hỏi

Tại sao chúng ta cần 1 thuộc tính "key"?

Câu trả lời

Người phỏng vấn muốn nghe một vài thông tin về cách React hoạt động bên trong nó. Các thuật toán Diffing cổ điển v...

Bạn cần đăng nhập để xem