Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

Giải thích việc sử dụng lớp BackgroundService trong Asp.Net Core?

Câu trả lời

Trong Asp.Net Core, lớp BackgroundService là một lớp cơ sở để triển khai các dịch vụ nền dài hạn (IHostedService). Lớp này cung cấp một phương thức trừu tượng ExecuteAsync mà bạn cần ghi đè để xác định logic của tác vụ nền. Khi sử dụng lớp BackgroundService, bạn chỉ cần tập trung vào việc triển khai hoạt động bạn muốn thực hiện mà không cần quan tâm đến việc khởi động hay dừng dịch vụ

Cách Triển Khai

Để triển khai một dịch vụ nền sử dụng BackgroundService, bạn cần:

 1. Kế thừa từ lớp BackgroundService: Tạo một lớp mới kế thừa từ BackgroundService và ghi đè phương thức ExecuteAsync để định nghĩa công việc mà dịch vụ nền sẽ thực hiện
public class MyBackgroundService : BackgroundService
{
  protected override async Task ExecuteAsync(CancellationToken stoppingToken)
  {
    // Đặt logic của tác vụ nền ở đây
  }
}
 1. Đăng ký dịch vụ nền: Thêm dịch vụ nền vào bộ sưu tập dịch vụ của ứng dụng bằ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Tài nguyên không quản lý (unmanaged resource) trong .NET là gì?

junior

.NET Framework là gì?

expert

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ của Node.js và async/await trong .NET là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào