Câu hỏi

Giải thích về thời gian sống của dịch vụ IoC (DI) Container?

Câu trả lời

Trong .NET Core, IoC (Inversion of Control) Container, còn được biết đến với tên gọi DI (Dependency Injection) Container, quản lý việc tạo ra các đối tượng và thời gian sống của chúng, cũng như tiêm các phụ thuộc vào các lớp. Có ba loại thời gian sống dịch vụ chính được xác định bởi .NET Core: Transient, Scoped và Singleton

Transient

Dịch vụ Transient được tạo mỗi lần chúng được yêu cầu từ container. Loại thời gian sống này phù hợp nhất với các dịch vụ nhẹ và không trạng thái. Trong các ứng dụng xử lý yêu cầu, dịch vụ Transient được giải phóng ở cuối yêu cầu

Scoped

Dịch vụ Scoped được tạo một lần cho mỗi yêu cầu của khách hàng (kết nối). Điều này có nghĩa là, trong một yêu cầu, một instance của dịch vụ Scoped sẽ được tạo ra và sử dụng xuyên suốt yêu cầu đó. Đối với các ứng dụng web, dịch vụ Scoped rất hữu ích vì chúng cho phép chia sẻ cùng một instance dịch vụ trong suốt thời gian của yêu cầu

Singleton

Dịch vụ Singleton được tạo một lần và sau đó được tái ...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

MSIL là gì?

senior

Sự khác biệt giữa Dịch vụ Hosted và Dịch vụ Windows là gì?

entry

.NET Core là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào