Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

IoC (DI) Container là gì?

Câu trả lời

IoC (Inversion of Control) Container, hay còn được biết đến là Dependency Injection (DI) Container, là một công cụ trong lập trình hướng đối tượng giúp quản lý và tổ chức các đối tượng và các mối quan hệ giữa chúng trong một ứng dụng.

IoC Container có các chức năng sau:

  1. Quản lý đối tượng (Object Management): IoC Container quản lý vòng đời của các đối tượng, tạo ra chúng khi cần và hủy bỏ khi chúng không còn được sử dụng.
  2. Dependency Injection (DI): Container tự động cung cấp các phụ thuộc (dependencies) cho các đối tượng mà chúng sử dụng. Điều này giúp giảm sự phụ th...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích về thời gian sống của dịch vụ trong Container IoC (DI)?

senior

Quá trình biên dịch ngầm (implicit compilation) trong lập trình là gì?

senior

Sự khác biệt giữa các loại dự án Thư Viện Lớp Chuẩn (.NET Standard Class Library) và .NET Framework/Core là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào