Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

Giải thích về thời gian sống của dịch vụ trong Container IoC (DI)?

Câu trả lời

Container IoC (Inversion of Control) hay còn gọi là Container DI (Dependency Injection) là một cơ chế quản lý các phụ thuộc trong lập trình phần mềm, giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần mã nguồn. Thời gian sống (lifetimes) của dịch vụ trong Container IoC (DI) là một khái niệm quan trọng, quy định thời gian tồn tại và cách thức quản lý các đối tượng dịch vụ được tạo ra bởi container. Có ba loại thời gian sống chính thường được sử dụng:

  1. Transient: Dịch vụ được tạo mới mỗi lần được yêu cầu. Điều này có nghĩa là mỗi lần một đối tượng yêu cầu một dịch vụ Transient từ container, một thể hiện mới của dịch vụ đó sẽ được tạo ra.

  2. Scoped: Dịch vụ được tạo mới cho mỗi lần yêu cầu trong cùng một phạm vi. Ví dụ, trong một ứng dụng web, một dịch vụ Scoped sẽ được tạo mới...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL (IL) là gì?

senior

Khi nào sử dụng các vòng đời dịch vụ DI Transient, Scoped và Singleton?

middle

Generic Host trong .NET Core là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào