Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

Kể tên một số dịch vụ CLR (Common Language Runtime) trong .Net core?

Câu trả lời

Một số dịch vụ CLR bao gồm:

  1. Garbage Collection (Thu gom rác): Quản lý tự động bộ nhớ và giải phóng bộ nhớ không sử dụng.
  2. Just-In-Time Compilation (Biên dịch Ngay Lập Tức): Chuyển mã nguồn IL (Intermediate Language) thành mã máy cụ thể của nền tảng tại thời điểm thực thi
  3. Exception Handling (Xử lý Ngoại lệ): Quản lý và xử lý các tình huống ngoại lệ trong quá trình thực thi.
  4. Security and Verification Services (Dịch vụ Bảo mật và Xác minh): Đảm bảo tính an toàn và xác minh đúng đắn của mã nguồn IL.
  5. **Thread Man...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa gRPC và WCF là gì?

junior

IoC (DI) Container là gì?

middle

Giải thích sự khác biệt giữa Managed code và Unmanaged code trong .NET?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào