Câu hỏi

Trình biên dịch JIT là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Trước khi máy tính có thể thực thi mã nguồn, các chương trình đặc biệt được gọi là trình biên dịch phải viết lại nó thành các lệnh máy, còn được g...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail