Câu hỏi

Trình biên dịch JIT là gì?

Câu trả lời

Trước khi máy tính có thể thực thi mã nguồn, các chương trình đặc biệt được gọi là trình biên dịch phải viết lại nó thành các lệnh máy, còn được g...

Bạn cần đăng nhập để xem