Câu hỏi

Generic Host trong .NET Core là gì?

Câu trả lời

Generic Host trong .NET Core là một cơ sở hạ tầng chung để xây dựng và chạy ứng dụng dưới dạng dịch vụ (services). Nó cung cấp một cách chung để quả...

Bạn cần đăng nhập để xem