Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

.NET Standard là gì?

Câu trả lời

.NET Standard là một bộ đặc tả kỹ thuật (specification) về những API chung mà tất cả các triển khai của .NET cần phải cung cấp. Mục đích của .NET Standard là để tạo điều kiện cho việc chia sẻ code giữa các triển khai khác nhau của .NET, bao gồm .NET Framework, .NET Core, và Xamarin/Mono. Điều này giúp các nhà phát triển có thể viết thư viện một lần và sử dụng chúng trên nhiều nền tảng mà không cần phải lo lắng về sự tương thích.

.NET Standard giải quyết vấn đề về sự tương thích giữa các phiên bản khác nhau của .NET bằng cách định nghĩa một bộ API tối thiểu mà tất cả các triển khai cần phải hỗ trợ. Khi một thư viện được xây dựng dựa trên ....

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

.NET application domain là gì?

middle

Pattern nào là đúng để thực hiện công việc nền dài hạn trong Asp.Net Core?

middle

Kể tên một số dịch vụ CLR (Common Language Runtime) trong .Net core?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào