Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

Bạn hiểu gì Value types và kiểu Reference types trong .NET? Hãy cung cấp một số so sánh.

Câu trả lời

Kiểu giá trị (Value types) trong .NET là các kiểu dữ liệu mà biến của chúng chứa giá trị trực tiếp, không tham chiếu đến vị trí bộ nhớ khác. Các kiểu giá trị bao gồm các kiểu dữ liệu cơ bản như int, float, double, char, và cấu trúc (structs).

Kiểu tham chiếu (Reference types) là các kiểu dữ liệu mà biến của chúng chứa tham chiếu đến vị trí bộ nhớ, nơi dữ liệu thực sự được lưu trữ. Các kiểu tham chiếu bao gồm các lớp (class), mảng (array), interface và các đối tượng có thể null.

So sánh:

  1. Lưu trữ giá trị:

    • Kiểu giá trị lưu trữ giá trị trực tiếp trong biến.
    • Kiểu tham chiếu lưu trữ tham chiếu đến vị trí bộ nhớ chứa dữ liệu.
  2. Quản lý bộ nhớ:

    • Kiểu giá trị được lưu trữ trực tiếp trong stack hoặc nằm trong các kiểu tham giữ (bo...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Bạn biết bao nhiêu loại biên dịch JIT?

senior

Quá trình biên dịch ngầm (implicit compilation) trong lập trình là gì?

expert

Giải thích một số điều cần xem xét khi triển khai các Dịch vụ Lưu trữ.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào