Câu hỏi

Bạn hiểu gì về kiểu giá trị (Value types) và kiểu tham chiếu (Reference types) trong .NET? Hãy cung cấp một số so sánh.

Câu trả lời

Kiểu giá trị (Value types) trong .NET là các kiểu dữ liệu mà biến của chúng chứa giá trị trực tiếp, không tham chiếu đến vị trí bộ nhớ khác. Các kiểu giá trị bao gồm các kiểu dữ liệu cơ bản như int, float, double, char, và cấu trúc (structs).

Kiểu tham chiếu (Reference types) là các kiểu dữ liệu mà bi...

Bạn cần đăng nhập để xem