Câu hỏi

Trong .NET, unmanaged resource là gì?

Câu trả lời

Trong .NET, tài nguyên không quản lý là một loại tài nguyên mà hệ thống quản lý bộ nhớ không theo dõi hoặc không tự động giải phóng. Điều này đặc biệt quan trọng khi làm việc với các tài nguyên như kết nối cơ sở dữ liệu, tệp tin, hoặc bất kỳ nguồn tài nguyên ngoại vi nào mà CLR (Common Language Runtime) không biết cách quản lý.

Các tài nguyên không quản lý cần được giải phóng bởi mã nguồn ứng dụng một cách tường minh. Điều này thường được thực hiện thông qua việc triển khai gia...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa SDKRuntime trong .NET Core là gì?

middle

Giải thích sự khác biệt giữa Managed code và Unmanaged code trong .NET?

junior

MSIL là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào