Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Stringstring trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, Stringstring thực sự đều là cùng một kiểu dữ liệu, chỉ có sự khác biệt ở cách đặt tên. string là một từ khoá (keyword) và được đặt tên ngắn gọn hơn, trong khi String là một tên của một lớp trong không gian tên (namespace) Syste...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Khi sử dụng DI (Dependency Injection) trong Controller, tôi có nên gọi IDisposable trên bất kỳ dịch vụ nào được inject không?

middle

Pattern nào là đúng để thực hiện công việc nền dài hạn trong Asp.Net Core?

senior

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL (IL) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào