Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

Pattern nào là đúng để thực hiện công việc nền dài hạn trong Asp.Net Core?

Câu trả lời

Trong ASP.NET Core, việc thực hiện công việc nền dài hạn có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng IHostedService hoặc lớp cơ sở BackgroundService. Đây là các phương pháp được khuyến nghị và cung cấp một cách mạnh mẽ để quản lý công việc nền dài hạn mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng web chính.

Sử dụng IHostedService

IHostedService là một interface cho phép bạn định nghĩa các tác vụ nền sẽ được khởi động và dừng cùng với ứng dụng. Bạn cần triển khai hai phương thức: StartAsyncStopAsync để quản lý công việc nền của mình

Sử dụng BackgroundService

BackgroundService là một lớp trừu tượng kế thừa từ IHostedService và cung cấp một cách tiện lợi để thực thi công việc nền dài hạn thông qua việc ghi đè phương thức ExecuteAsync. Phương thức này sẽ được gọi khi dịch vụ nền bắt đầu và bạn có thể đặt logic của công việc nền dài hạn trong đó

Sử dụng Worker Service

ASP.NET Core cũng hỗ trợ tạo Worker Service thông qua template Microsoft.NET.Sdk.Worker. Đây là ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

FCL là gì?

expert

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ của Node.js và async/await trong .NET là gì?

middle

Có cách nào để bắt nhiều ngoại lệ cùng một lúc mà không bị trùng lặp mã không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào