Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

Làm thế nào để chọn phiên bản mục...

Câu trả lời

Khi chọn phiên bản mục tiêu của thư viện .NET Standard, bạn cần xác định các nền tảng mà thư viện của bạn sẽ hỗ trợ. .NET Standard là một giao diện API chung cho tất cả các triển khai .NET, vì vậy việc chọn phiên bản .NET Standard phụ thuộc vào các nền tảng mà bạn muốn thư viện của mình có thể chạy được.

Theo thông tin từ Microsoft Learn, .NET Standard là một đặc tả chính thức của các API .NET có sẵn trên nhiều triển khai .NET. Mỗi phiên bản mới của .NET Standard bổ sung thêm các API, và khi một thư viện được xây dựng dựa trên một phiên bản nhất định của .NET Standard, nó có thể chạy trên bất kỳ triển khai .NET nào hỗ trợ phiên bản đó hoặc cao hơn[2].

Nếu bạn muốn thư viện của mình có thể sử dụng được trên nhiều nền tảng nhất có thể, bạn nên chọn phiên bản .NET Standard thấp nhất mà vẫn cung cấp các API cần thiết cho thư viện của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn hỗ trợ cả .NET Framework và .NET Core, bạn có thể chọn .NET Standard 2.0 vì nó được hỗ trợ bởi cả hai[2].

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần hỗ trợ các triển khai .NET mới hơn và muốn tận dụng các API mới nhất, bạn có thể chọn một phiên bản .NET Standard cao hơn. Lưu ý rằng, không có phiên bản mới của .NET Standard được phát hành sau 2.1, và .NET 5 trở đi tiếp tục hỗ trợ .NET Standard 2.1 và các phiên bản trước đó[2].

Bạn cũng có thể tham khảo các bảng tương thích để xác định phiên bản .NET Standard nào phù hợp với các phiên bản của .NET Framework, .NET Core, Mono, Xamarin.iOS, Xamarin.Mac, Xamarin.Android và Universal Windows Platform mà bạn muốn hỗ trợ[2].

Cuối cùng, khi đã quyết định được phiên bản .NET Standard để mục tiêu, bạn cần cấu hình thư viện của mình trong tệp dự án (.csproj) bằng cá...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

MSIL là gì?

expert

Giải thích một số điều cần xem xét khi triển khai các Dịch vụ Lưu trữ.

senior

Giải thích cách hoạt động của nhiệm vụ bất đồng bộ và Async/Await trong .NET?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào