Câu hỏi phỏng vấn Devops
Câu hỏi

Quản lý cấu hình là gì?

Câu trả lời

Quản lý cấu hình (Configuration management - CM) về cơ bản là một hoạt động xử lý các thay đổi hệ thống để không mất đi tính toàn vẹn của nó trong một khoảng thời gian. Điều này liên quan đến các chính sách, kỹ thuật, thủ tục và công cụ nhất định để đánh giá các đề xuất thay...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy phân biệt giữa continous testingautomation testing?

middle

Các bước cần thực hiện để cấu hình git repo để nó chạy quá trình kiểm tra code trước khi thực hiện bất kỳ commit nào?

middle

Các KPI dùng để đánh giá DevOps?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào