Câu hỏi

Quản lý cấu hình là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Quản lý cấu hình (Configuration management - CM) về cơ bản là một hoạt động xử lý các thay đổi hệ thống để không mất đi tính ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Blue/Green Deployment Pattern?

Xem câu trả lời detail

Giải thích kiến trúc Jenkins?

Xem câu trả lời detail

Giải thích khái niệm "Shift left to reduce failure" trong DevOps?

Xem câu trả lời detail

DevOps pipeline là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa Continuous Deployment và Continuous Delivery?

Xem câu trả lời detail