Câu hỏi phỏng vấn Devops
Câu hỏi

Làm thế nào có thể đảm bảo một script chạy mỗi khi repo nhận được các commit mới thông qua git push?

Câu trả lời

Có ba cách thiết lập script trên repo đích để được thực thi tùy thuộc vào thời điểm script phải được kích hoạt chính xác. Những phương tiện này được gọi là hook và chúng có ba loại:

  • Pre-receive hook: Hook này gọi trước khi tham chiếu được cập nhật khi commit đang được push. Hook này hữu ích trong việc đảm bảo các script liên quan đến việc thực thi các chính sách phát triển được chạy.
  • Update hook: ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích kiến trúc Jenkins?

entry

Tại sao cần DevOps?

junior

Quản lý cấu hình là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào