Câu hỏi

Kiểm tra liên tục là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Kiểm tra liên tục (Continuous Testing - CT) là giai đoạn DevOps bao gồm quá trình chạy các trường hợp kiểm thử tự động như một phần của quy trình phân phối phần mề...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Blue/Green Deployment Pattern?

Xem câu trả lời detail

Giải thích kiến trúc Jenkins?

Xem câu trả lời detail

Giải thích khái niệm "Shift left to reduce failure" trong DevOps?

Xem câu trả lời detail

DevOps pipeline là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa Continuous Deployment và Continuous Delivery?

Xem câu trả lời detail