Câu hỏi

Tại sao lại cần tích hợp liên tục?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Bằng cách kết hợp Tích hợp liên tục cho cả quá trình phát triển và thử nghiệm, ngườ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Blue/Green Deployment Pattern?

Xem câu trả lời detail

Giải thích kiến trúc Jenkins?

Xem câu trả lời detail

Giải thích khái niệm "Shift left to reduce failure" trong DevOps?

Xem câu trả lời detail

DevOps pipeline là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa Continuous Deployment và Continuous Delivery?

Xem câu trả lời detail