Câu hỏi

Các chiến lược branching khác nhau dùng trong VCS như thế nào?

Câu trả lời

Branching là một khái niệm quan trong trong các VCS (version control system) như git. Một vài kiểu branching phổ biến là:

Feature branching

  • Kiểu branching này đảm bảo các tính năng riêng biệt của dự án được duy trì trong branch,
  • Sau khi các tính năng được xác minh đầy đủ, branch sẽ được merge (hợp) vào branch chính.

Task branching

  • Ở đây, mỗi tác vụ được duy trì trong branch của nó với khoá tác vụ là tên branch.
  • Đặt tên branch là tên tác vụ giúp dễ dàng xác định tác vụ nào đang được đề cập trong branch nào.

Release branching...

Bạn cần đăng nhập để xem