Câu hỏi

Blue/Green Deployment Pattern?

Câu trả lời

Blue-green pattern là một kiểu triển khai liên tục, là một pattern phát hành ứng dụng tập trung vào việc chuyển lưu lượng người dùng từ phiên bản phần mềm/dịch vụ đang hoạt động ...

Bạn cần đăng nhập để xem