Câu hỏi

Cách AWS làm việc với DevOps?

junior
Ẩn câu trả lời detail

AWS là viết tắt Amazon Web Services và là nhà cung cấp dịch vụ đám mây phổ biến nhất. AWS giúp DevOps như sau:

  • **Tài nguyên l...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Blue/Green Deployment Pattern?

Xem câu trả lời detail

Giải thích kiến trúc Jenkins?

Xem câu trả lời detail

Giải thích khái niệm "Shift left to reduce failure" trong DevOps?

Xem câu trả lời detail

DevOps pipeline là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa Continuous Deployment và Continuous Delivery?

Xem câu trả lời detail