Câu hỏi

Kỹ sư DevOps là gì?

Câu trả lời

Kỹ sư DevOps làm việc với lập trình viên và nhân viên IT để giám sát việc phát hành code. Họ có thể xuất phát là các lập trình viên, quan tâm...

Bạn cần đăng nhập để xem