Câu hỏi

Destructor là gì?

Câu trả lời

Trái ngược với các hàm khởi tạo, khởi tạo các đối tượ...

Bạn cần đăng nhập để xem