Câu hỏi phỏng vấn OOP
Câu hỏi

Trong lập trình OOP., destructor là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình hướng đối tượng (OOP), destructor là một phương thức đặc biệt của lớp được gọi tự động khi một đối tượng của lớp đó sắp bị hủy hoặc loại bỏ khỏi bộ nhớ. Destructor cho phép thực hiện các tác vụ dọn dẹp trước khi đối tượng bị hủy, như giải phóng tài nguyên đã cấp phát hoặc đóng các kết nối mạng và tệp mở.

Các đặc điểm chính của destructor bao gồm:

  • Tên: Destructor có cùng tên với lớp của nó nhưng được tiền tố bởi một dấu tilde (~) trong C++. Trong một số ngôn ngữ khác như PHP, destructor được định nghĩa bằng cách sử dụng một tên cố định, ví dụ __destruct trong PHP.
  • Tự động gọi: Destructor được gọi tự động khi đối tượng ra khỏi ph...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa phương thức ảo và phương thức trừu tượng là gì?

junior

Giải thích khái niệm về Constructor

senior

Giải thích các loại kế thừa

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào