Câu hỏi phỏng vấn OOP
Câu hỏi

Trong lập trình OOP, có các kiểu kế thừa nào?

Câu trả lời

Trong lập trình hướng đối tượng (OOP), kế thừa là một cơ chế cho phép một lớp (class) mới kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một lớp đã tồn tại. Có nhiều kiểu kế thừa khác nhau, mỗi kiểu phục vụ cho một mục đích cụ thể trong việc tổ chức và tái sử dụng mã nguồn. Dưới đây là các kiểu kế thừa phổ biến trong OOP:

các kiểu kế thừa
  1. Kế thừa Đơn (Single Inheritance): Trong kế thừa đơn, một lớp con kế thừa từ một lớp cha duy nhất. Đây là hình thức kế thừa cơ bản nhất, nơi một lớp mới mở rộng một lớp đã tồn tại.
  2. Kế thừa Đa cấp (Multilevel Inheritance): Một lớp con kế thừa từ một lớp đã kế thừa từ một lớp khác. Ví dụ, lớp C kế thừa từ lớp B, và lớp B kế thừa từ lớp A. Đây là một chuỗi kế thừa, tạo ra một cấu trúc phân cấp.
  3. **Kế thừa Phân cấp (Hierarchical Inh...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Trong lập trình OOP, lớp cha là gì?

junior

Trong lập trình OOP, lớp con là gì?

entry

Kế thừa là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào