Câu hỏi phỏng vấn OOP
Câu hỏi

Trong lập trình OOP, copy Constructor là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình hướng đối tượng (OOP), copy constructor là một loại constructor đặc biệt được sử dụng để khởi tạo một đối tượng mới bằng cách sao chép các giá trị từ một đối tượng đã tồn tại của cùng một lớp. Copy constructor nhận một tham chiếu đến một đối tượng của cùng lớp và sao chép các thuộc tính của đối tượng đó sang đối tượng mới được tạo.

Mục đích của Copy Constructor:

  • Khởi tạo Đối tượng từ Đối tượng khác: Sử dụng khi bạn muốn tạo một đối tượng mới có trạng thái giống hệt một đối tượng đã có.
  • Truyền Đối tượng như một Tham số: Khi truyền một đối tượng vào một hàm, copy constructor có thể được gọi để tạo một bản sao cục bộ của đối tượng đó.
  • Trả về Đối tượng từ Hàm: Khi một hàm trả về một đối tượng, copy constructor có thể được sử dụng để trả về một bản sao của đối tượng.

Cách hoạt động của Copy Constructor:

Copy constructor thường có dạng sau trong C++:

`...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Cohesion trong OOP là gì?

senior

"Coupling trong OOP là gì?"

junior

Trong lập trình OOP, class là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào