Câu hỏi

Tính đa hình là gì?

Câu trả lời

Đa hình đề cập đến một thứ có thể có nhiều hình dạng.

![Tính đa hình](https://...

Bạn cần đăng nhập để xem