Câu hỏi phỏng vấn OOP
Câu hỏi

Tính OOP, tính đa hình là gì?

Câu trả lời

Tính đa hình (Polymorphism) trong lập trình hướng đối tượng (OOP) là khả năng mà một đối tượng có thể được tham chiếu hoặc xử lý dưới nhiều dạng khác nhau. Tính đa hình cho phép các đối tượng thuộc các lớp khác nhau phản ứng theo các cách khác nhau đối với cùng một thông điệp hoặc phương thức gọi.

Tính đa hình

Có hai loại đa hình chính trong OOP:

  1. Đa hình tại thời điểm biên dịch (Compile-time Polymorphism): Còn được gọi là nạp chồng phương thức (method overloading), nơi mà nhiều phương thức cùng tên có thể tồn tại trong cùng một lớp nhưng với các danh sách tham số khác nhau. Trình biên dịch sẽ xác định phương thức nào sẽ được gọi dựa trên danh sách th...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Giải thích khái niệm về Constructor

middle

Nêu các đặc điểm của Interface.

middle

Liệu một lớp có thể kế thừa hàm tạo của lớp cơ sở của nó không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào