Câu hỏi phỏng vấn OOP
Câu hỏi

Trong lập trình OOP, class là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình hướng đối tượng (OOP), class là một khái niệm cốt lõi, đóng vai trò như một bản thiết kế hoặc khuôn mẫu để tạo ra các đối tượng. Một class mô tả cấu trúc và hành vi của các đối tượng mà nó tạo ra, bao gồm:

  • Thuộc tính (Attributes): Các biến thành viên định nghĩa trạng thái của một đối tượng.
  • Phương thức (Methods): Các hàm thành viên định nghĩa hành vi của một đối tượng.

Tính Chất của Class:

  1. Tái Sử Dụng Mã (Code Reusability): Class cho phép tái sử dụng mã nguồn thông qua cơ chế kế thừa, nơi một class có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một class khác.
  2. Đóng Gói (Encapsulation): Class giúp đóng gói dữ liệu (thuộc tính) và mã (phương thức) vào một đơn vị duy nhất, giúp che giấu chi tiết triển khai bên trong và chỉ hiển thị các chức năng cần thiết ra bên ngoài.
  3. Đa Hình (Polymorphism): Class cho phép các đối tượng của các lớp dẫn xuất khác nhau được xử lý nh...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa lập trình hướng thủ tục và lập trình hướng đối tượng là gì?

junior

Tân ngữ là gì?

middle

Trong lập trình OOP., destructor là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào