Câu hỏi

Trong lập trình OOP, đối tượng là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình hướng đối tượng (OOP), đối tượng là một thực thể trong code mô phỏng một sự vật, sự việc hoặc khái niệm nào đó trong thế giới thực hoặc thế giới ảo, với mục đích trừu tượng hóa và đóng gói dữ liệu cùng với các hành động liên quan đến dữ liệu đó. Một đối tượng bao gồm hai thành phần chính:

  1. Thuộc tính (Attributes): Các thuộc tính chính là những thông tin mô tả trạng thái của đối tượng, ví dụ như màu sắc, kích thước, vị trí, v.v. Trong lập trình, các thuộc tính này thường được biểu diễn dưới dạng biến hoặc dữ liệu thành viên của lớp.
  2. Phương thức (Methods): Các phương thức là các hành động mà đối tượng có thể thực hiện hoặc các hành động có thể được thực hiện trên đối tượng. Chúng được biểu diễn dưới dạng hàm hoặc thủ tục trong lớp. P...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong lập trình OOP, sự khác biệt giữa OverloadingOverriding là gì?

middle

Những điểm giống nhau giữa class và structure là gì?

junior

Sự khác biệt giữa lập trình hướng thủ tục và lập trình hướng đối tượng là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào