Câu hỏi

Trong lập trình OOP, lớp cha là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình hướng đối tượng (OOP), lớp cha (còn được gọi là lớp cơ sở hoặc lớp mẹ) là một lớp mà từ đó các lớp khác (gọi là lớp con hoặc lớp dẫn xuất) có thể kế thừa thuộc tính (các biến) và phương thức (các hàm). Kế thừa là một trong những nguyên tắc cơ bản của OOP, cho phép tái sử dụng và mở rộng mã nguồn một cách hiệu quả.

Đặc điểm của Lớp Cha:

  • Tái Sử Dụng Mã: Lớp cha cho phép tái sử dụng mã nguồn đã tồn tại. Các lớp con có thể sử dụng lại các thuộc tính và phương thức của lớp cha mà không cần phải viết lại chúng.
  • Mở Rộng: Lớp con có thể mở rộng hoặc tùy chỉnh các phương thức của lớp cha. Điều này giúp tạo ra các đối tượng với chức năng tương tự nhưng có thêm các tính năng hoặc hành vi mới.
  • Đa Hình: Kế thừa cho phép đa hình, nghĩa là một lớp con có thể được xem như là một phiên bản của lớp cha. Điều này cho phép việc sử dụng các đối tượng của lớp con thay thế cho đối tượng của l...
Bạn cần đăng nhập để xem