Câu hỏi

Constructor là gì?

Câu trả lời

Constructor hay hàm khởi tạo là một phương thức đặc biệt có tên giống như tên lớp. Hàm khởi tạ...

Bạn cần đăng nhập để xem