Câu hỏi phỏng vấn OOP
Câu hỏi

Trong lập trình OOP, lớp con là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình hướng đối tượng (OOP), lớp con (còn được gọi là lớp dẫn xuất hoặc subclass) là một lớp mở rộng hoặc kế thừa từ một lớp khác, được gọi là lớp cha (superclass hoặc base class). Lớp con thừa hưởng các thuộc tính (properties) và phương thức (methods) từ lớp cha, đồng thời có thể thêm vào hoặc ghi đè (override) các thuộc tính và phương thức để tạo ra hành vi đặc trưng riêng của nó.

Đặc điểm của Lớp Con:

  • Kế Thừa: Lớp con kế thừa tất cả các thuộc tính và phương thức công khai (public) và bảo vệ (protected) từ lớp cha.
  • Ghi Đè Phương Thức: Lớp con có thể ghi đè các phương thức của lớp cha để cung cấp hành vi cụ thể cho lớp con.
  • Mở Rộng Chức Năng: Lớp con có thể mở rộng chức năng của lớp cha bằng cách thêm các t...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

.NET có hỗ trợ đa kế thừa không?

middle

Sự khác biệt giữa phương thức và hàm trong ngữ cảnh lập trình hướng đối tượng (OOP) là gì?

senior

Làm thế nào để giải quyết lỗi Circular Reference?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào